index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

นายกนก จินดายก

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
•  ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
•  ตราสัญลักษณ์เทศบาล
•  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประกาศเทศบาล
•   
 
การเงิน-การคลัง
•  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2563
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2562
ดูทั้งหมด »
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ 2562
•  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
•  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด »
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
•  ปีงบประมาณ 2563
•  ปีงบประมาณ 2562
•  ปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2563
•  แผนดำเนินงาน 2562
•  แผนดำเนินงาน 2561
ดูทั้งหมด »
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
•  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน พ.ศ.2563
•  รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2563
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2562
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  รายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด »
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  คู่มื่อการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
•  คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด »
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
ระเบียบกฏหมาย
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
•  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายของ"การจัดการความรู้" (Knowledge Management : KM) 

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management"  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดการจายอยู่ในตัวบุลคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยเพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organiztion)

ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
หลักการของการบริหารจัดการความรู้
การเตรียมองค์กรสำหรับการบิหารจัดการความรู้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
กระบวนการจัดการบริหารจัดการรความรู้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 201175 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

Last Update 2020 ,เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต