รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชียงของ จ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จำนวน
โครงการ

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

จำนวน
โครงการ

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

จำนวน
โครงการ

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

จำนวน
โครงการ

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

จำนวน
โครงการ

คิดเป็น

งบประมาณ

คิดเป็น

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

24.0

14.29

22,881,190.00

12.66

21.0

40.38

21,981,190.00

84.34

9.0

50.00

2,869,000.00

97.08

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

9.0

5.36

945,000.00

0.52

2.0

3.85

65,000.00

0.25

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

41.0

24.40

15,939,500.00

8.82

4.0

7.69

63,500.00

0.24

3.0

16.67

13,500.00

0.46

3.0

33.33

13,500.00

15.62

3.0

33.33

13,500.00

15.62

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

10.0

5.95

1,330,000.00

0.74

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

6.0

3.57

32,170,000.00

17.80

1.0

1.92

60,000.00

0.23

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25.0

14.88

95,205,000.00

52.69

4.0

7.69

385,000.00

1.48

1.0

5.56

500.00

0.02

1.0

11.11

500.00

0.58

1.0

11.11

500.00

0.58

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

34.0

20.24

6,143,000.00

3.40

10.0

19.23

3,281,000.00

12.59

1.0

5.56

43,940.00

1.49

1.0

11.11

43,940.00

50.83

1.0

11.11

43,940.00

50.83

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

19.0

11.31

6,068,000.00

3.36

10.0

19.23

225,500.00

0.87

4.0

22.22

28,500.00

0.96

4.0

44.44

28,500.00

32.97

4.0

44.44

28,500.00

32.97

รวม

168.0

 

180,681,690.00

 

52.0

 

26,061,190.00

 

18.0

 

2,955,440.00

 

9.0

 

86,440.00

 

9.0

 

86,440.00

 

 

ข้อมูล ณ 28/06/2562