รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชียงของ จ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์

ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

รวม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

0

0.00

24

100

24

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

0

0.00

9

100

9

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3

7.32

38

92.68

41

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

0

0.00

10

100

10

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

0

0.00

6

100

6

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1

4.00

24

96.00

25

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1

2.94

33

97.06

34

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

4

21.05

15

78.95

19

รวม

9

5.36

159

94.64

168

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ข้อมูล ณ 28/06/2562