index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

น.ส.ปวินนา สุยะวงค์

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบประจำปี 2558
 
งานจัดเก็บรายได้
•  แผนจัดเก็บรายได้
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
•  แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2559
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
•  เรื่องที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน312 บาท ที่สำนักงานที่ดิน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีการนำ "ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดิน" มาใส่กรอบไว้ ระบุชื่อ "ผู้เสียภาษี" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสียภาษีเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 ในวงเงิน 312 บาท ผู้ ถ่ายภาพนี้เขียนว่า ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ได้คำตอบว่า มีคนนำที่ดินถวายในหลวง พระองค์จึงต้องทรงชำระภาษีที่ดิน ภาษีเพียง 312 บาท ในหลวงท่านยังทรงไม่ละเลยที่จะชำระ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซ 9thailand , sanook.com
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนา2558-2560
•  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
•  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
งบประมาณรายจ่าย
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2558
•  ปีงบประมาณ 2556
•  ปีงบประมาณ 2559
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2556
•  รางานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
•  ผลการดำเนินงาน ปี 2558
•  โครงการอบรมขยะมูลฝอย ปี2559
•  โครงการอบรมผู้สูงอายุ ปี2559
•  โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ปี2559
•  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2557
•  แผนยุทธศาสตร์ตำบล
•  ติดตามผลแผนปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2558
•  แผนดำเนินงาน ปี 2559
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (คตง)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (คตง.)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (คตง.)
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีป้าย)
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
•  คู่มือประชาชน กองการศึกษา (การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 30/06/2017 เวลา 12:41:23 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เมื่อ 27/06/2017 เวลา 15:35:26 น.

การเปิดเผยราคากลางงานขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6

เมื่อ 05/04/2017 เวลา 15:57:45 น.

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ม.7

เมื่อ 05/04/2017 เวลา 15:44:28 น.

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:31:49 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.16

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:30:55 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.14

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:30:17 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.7

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:29:21 น.

โครงการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 15:28:54 น.

โครงการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 15:28:25 น.

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ

เมื่อ 09/11/2016 เวลา 14:41:06 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ม.2 , ม.15

เมื่อ 23/08/2016 เวลา 10:43:19 น.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 11:25:06 น.

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ถนนลาดยาง

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 11:22:46 น.

เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๙ ศพด.

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 11:21:44 น.

แก้ไขประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV

เมื่อ 15/12/2015 เวลา 13:43:41 น.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา CCTV

เมื่อ 15/12/2015 เวลา 13:42:26 น.

คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องวงจรปิด CCTV

เมื่อ 15/12/2015 เวลา 13:38:34 น.

ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV

เมื่อ 15/12/2015 เวลา 13:35:37 น.

รายงานผลการเปิดซองของคณะกรรมการ

เมื่อ 24/11/2015 เวลา 15:16:40 น.


หน้า ::  [1]  [2
 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 35579 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 2 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต