index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

น.ส.ปวินนา สุยะวงค์

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบประจำปี 2558
 
งานจัดเก็บรายได้
•  แผนจัดเก็บรายได้
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
•  แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2559
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
•  เรื่องที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน312 บาท ที่สำนักงานที่ดิน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีการนำ "ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดิน" มาใส่กรอบไว้ ระบุชื่อ "ผู้เสียภาษี" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสียภาษีเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 ในวงเงิน 312 บาท ผู้ ถ่ายภาพนี้เขียนว่า ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ได้คำตอบว่า มีคนนำที่ดินถวายในหลวง พระองค์จึงต้องทรงชำระภาษีที่ดิน ภาษีเพียง 312 บาท ในหลวงท่านยังทรงไม่ละเลยที่จะชำระ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซ 9thailand , sanook.com
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนา2558-2560
•  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
•  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
งบประมาณรายจ่าย
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2558
•  ปีงบประมาณ 2556
•  ปีงบประมาณ 2559
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2556
•  รางานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
•  ผลการดำเนินงาน ปี 2558
•  โครงการอบรมขยะมูลฝอย ปี2559
•  โครงการอบรมผู้สูงอายุ ปี2559
•  โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ปี2559
•  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2557
•  แผนยุทธศาสตร์ตำบล
•  ติดตามผลแผนปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2558
•  แผนดำเนินงาน ปี 2559
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (คตง)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (คตง.)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (คตง.)
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีป้าย)
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
•  คู่มือประชาชน กองการศึกษา (การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19/02/2018 เวลา 14:40:53 น.

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าศรีดอนชัย 1 , 2 ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:48:09 น.

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:47:34 น.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:46:51 น.

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสารภี หมู่ที่ 18 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:46:15 น.

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณลานจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:45:34 น.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:44:57 น.

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:44:19 น.

โครงการขุดลอกร่องน้ำในหมู่บ้าน บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:43:34 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:42:53 น.

โครงการซ่อมแซมบำรุงผิวลาดยางปกติ สายทาง 4019 แยกทางหลวง ชร 1020 – บ้านร่องห้า ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 05/01/2018 เวลา 15:41:32 น.

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 30/06/2017 เวลา 12:41:23 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เมื่อ 27/06/2017 เวลา 15:35:26 น.

การเปิดเผยราคากลางงานขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6

เมื่อ 05/04/2017 เวลา 15:57:45 น.

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ม.7

เมื่อ 05/04/2017 เวลา 15:44:28 น.

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:31:49 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.16

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:30:55 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.14

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:30:17 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ม.7

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:29:21 น.

โครงการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 15:28:54 น.


หน้า ::  [1]  [2]  [3
 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 40261 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต