index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

นายกนก จินดายก

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
•  ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
•  ตราสัญลักษณ์เทศบาล
•  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประกาศเทศบาล
•   
 
การเงิน-การคลัง
•  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2563
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2562
ดูทั้งหมด »
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ 2562
•  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
•  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด »
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
•  ปีงบประมาณ 2563
•  ปีงบประมาณ 2562
•  ปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2563
•  แผนดำเนินงาน 2562
•  แผนดำเนินงาน 2561
ดูทั้งหมด »
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
•  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน พ.ศ.2563
•  รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2564
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2563
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  รายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด »
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  คู่มื่อการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
•  คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด »
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
ระเบียบกฏหมาย
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
•  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ได้ คือ

- อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้งเทศบาล กำหนด

สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น ๒ ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ จะต้องปฏิบัติ
มาตรา ๕๐
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ส่วนที่ ๒ อำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ
มาตรา ๕๑
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๙) เทศพาณิชย์

การทำการนอกเขตเทศบาลและการทำการร่วมกับบุคคลอื่น
เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจ หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เมื่อ
(๑) บริษัทจำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษทนั้นจด ทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสุขาภิบาล ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจำกัด ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจำกัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้งหรือถือหุ้นอยู่ด้วย

ส่วนที่ 3 การตราเทศบัญญัติ

            มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ

*****ในเทศบัญญัตินั้นจะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ

            2. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆกำหนด

นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจ หน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆอีกเป็นจำนวนมาก เช่น

- พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.2464

- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535

- พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทำปุ๋ย พ.ศ.2490

- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495

- พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

- พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503

- พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

- พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

- พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522

- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523

- พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523

- พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526

- พระราชบัญญัติสุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2528

- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502

- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุม การจอดเรือในแม่นน้ำลำคลอง)

- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมายว่าด้วยทาง หลวง)

- ประมวลกฎหมายที่ดิน (ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ รกร้างว่างเปล่า ตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 890/2498

            อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนำ

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

12. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

13. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

            กิจการที่มีอำนาจจัดทำในเขตเทศบาล

1. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม

2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล

6. ให้มีการสาธารณูปการ

7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา

9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา

10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น

12. เทศพาณิชย์

            นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบกำรบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

5. การสาธารณูปการ

6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9. การจัดการศึกษา

10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น

12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14. การส่งเสริมกีฬา

15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ สาธารณสถานอื่นๆ

24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

25. การผังเมือง

26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28. การควบคุมอาคาร

29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 211647 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

Last Update 2020 ,เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต