index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

นายกนก จินดายก

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
•  ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  ระเบียบ /กฎหมาย/หนังสือสั่งการ
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2562
•  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ2561
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบประจำปี 2558
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
ดูทั้งหมด »
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ดูทั้งหมด »
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2561
•  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
•  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 – 2563)
•  แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
•  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
•  แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ทต.ศรีดอนชัย
•  แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  แผนพัฒนา2558-2560
ดูทั้งหมด »
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
•  ปีงบประมาณ 2562
•  ปีงบประมาณ 2561
•  ปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2562
•  แผนดำเนินงาน 2561
ดูทั้งหมด »
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  สถิติการร้องทุกข์/ร้องเรียน
•  รายงานข้อมูลสถิติจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
•  สรุปผลการดำเนินจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
•  รายงานผลการดำเนินงานการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน 2561 ระดับยอดเพชร
•  รายงานผลการดำเนินงานการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน 2561
•  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
•  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำงบประมาณ 2560
•  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
•  โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ปี2559
•  โครงการอบรมผู้สูงอายุ ปี2559
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2561
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2561
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2560
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2562
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2558
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (คตง)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  รายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด »
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มื่อการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
•  คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ )
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ )
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น)
ดูทั้งหมด »
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา

 กองการศึกษา

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน แลฟะงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายกองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. งานแผน และโครงการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน
 • 2. งานควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดทำแผนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาล
 • 3. งานเสนอแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
 • 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่าย และสิ่งแทนตัวเงิน
 • 2. การลงบัญชีทำรายการบัญชี
 • 3. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกอง เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณการทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
 • 4. งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
 • 5. งานเกี่ยวกับการทำบัญชีเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณอัตราเงินเดือนที่ขอจ่ายประจำปี การจัดทำสถิติ
 • 6. งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานที่เกี่ยวกับพัสดุ
 • 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานสารบรรณ
 • 2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • 3. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • 4. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและขอหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • 5. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • 6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • 7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • 8. งานสวัสดิการต่างๆ

4. งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

2. การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่

3. งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์

4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
 • 2. งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดหาวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน,อาหารกลางวัน
 • 3. งานการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนห้องเรียน
 • 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานจัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่
 • 2. งานจัดอบรมบุคลากรในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนตามหลักสูตร
 • 3. งานพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9. งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • 2. งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่างๆแก่เยาวชนและประชาชน
 • 3. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • 4. งานศูนย์เยาวชน
 • 5. งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลแลประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
 • 6. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล
 • 2. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 3. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 4. งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 5. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครูนักเรียนและมูลนิธิต่างๆตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 6. งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 7. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 9. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน
 • 10. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
 • 11. งานปลูกผังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
 • 12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 162656 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต