index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

นายกนก จินดายก

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
•  ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
•  ตราสัญลักษณ์เทศบาล
•  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประกาศเทศบาล
•   
 
การเงิน-การคลัง
•  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2563
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2562
ดูทั้งหมด »
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ 2562
•  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
•  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด »
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
•  ปีงบประมาณ 2563
•  ปีงบประมาณ 2562
•  ปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2563
•  แผนดำเนินงาน 2562
•  แผนดำเนินงาน 2561
ดูทั้งหมด »
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
•  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน พ.ศ.2563
•  รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2563
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2562
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  รายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด »
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  คู่มื่อการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
•  คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด »
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
ระเบียบกฏหมาย
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
•  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา

 กองการศึกษา

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน แลฟะงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายกองการศึกษา แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

1. งานแผน และโครงการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน
 • 2. งานควบคุมดูแลและตรวจสอบการจัดทำแผนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาล
 • 3. งานเสนอแผนและโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ
 • 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานงบประมาณ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่าย และสิ่งแทนตัวเงิน
 • 2. การลงบัญชีทำรายการบัญชี
 • 3. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกอง เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณการทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
 • 4. งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกอง
 • 5. งานเกี่ยวกับการทำบัญชีเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณอัตราเงินเดือนที่ขอจ่ายประจำปี การจัดทำสถิติ
 • 6. งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานที่เกี่ยวกับพัสดุ
 • 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานธุรการ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานสารบรรณ
 • 2. งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
 • 3. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • 4. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและขอหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • 5. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • 6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • 7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • 8. งานสวัสดิการต่างๆ

4. งานการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

2. การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่

3. งานดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์

4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
 • 2. งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดหาวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน,อาหารกลางวัน
 • 3. งานการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนห้องเรียน
 • 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานจัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่
 • 2. งานจัดอบรมบุคลากรในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนตามหลักสูตร
 • 3. งานพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • 4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9. งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 • 2. งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพ และแก้ไขปัญหาต่างๆแก่เยาวชนและประชาชน
 • 3. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • 4. งานศูนย์เยาวชน
 • 5. งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลแลประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
 • 6. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • 1. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล
 • 2. งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 3. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 4. งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 5. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครูนักเรียนและมูลนิธิต่างๆตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 6. งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 7. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่างๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 9. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน
 • 10. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
 • 11. งานปลูกผังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
 • 12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 201193 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

Last Update 2020 ,เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต