index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

นายกนก จินดายก

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
•  ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
•  ตราสัญลักษณ์เทศบาล
•  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประกาศเทศบาล
•   
 
การเงิน-การคลัง
•  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2563
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2562
ดูทั้งหมด »
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ 2562
•  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
•  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด »
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
•  ปีงบประมาณ 2563
•  ปีงบประมาณ 2562
•  ปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2563
•  แผนดำเนินงาน 2562
•  แผนดำเนินงาน 2561
ดูทั้งหมด »
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
•  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน พ.ศ.2563
•  รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2563
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2562
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  รายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด »
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  คู่มื่อการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
•  คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด »
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
ระเบียบกฏหมาย
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
•  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ชถมชนศรีดอนชัย

ผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ชถมชนศรีดอนชัย

โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

การพ่นหมอกควัน ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2562

การประชุมการขับเคลื่อน การจั้งตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย ร่วมกับวัดท่าข้ามศรีดอนชัย

อบรมการเย็บใบตอง ในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการจักรสานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีตำบลศรีดอนชัยปรจำปี 2562

งานแสดงสินค้า OTOP

แผนที่การท่องเที่ยว

ซุ้มประตูไม้ไผ่ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

สวนสาธารณหนองรงค์

โครงการอบรมพุทธทายาท ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

ประชาสัมพันธ์ โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการประเพณีมหาจุลกฐินไทลื้อ

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำในชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พื้นที่แนวชายแดน) ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์แสดงคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การเดินสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาสเพติด ( TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยศรีดอนชัยสดใส พัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรคภัย

กิจกรรมปลูกแนวปราการต้นไผ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

มหางานบุญจุลกฐิน ถิ่นไทลื้อ

เฮือน 100 ปี

นาตักเต่า

กิจกรรมและผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย ประจำปี 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศรีดอนชัยรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

วันที่ 6 กันยายน 2560 พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องก้นควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีดอนชัยร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดโครงการทำบุญวันพระ สัญจร ฟังธรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 16 สิงหาคม 25660 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนชัย

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จัดพิธีประกาศและแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฎิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา15:00 น. ณ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ ผบ.นพค.35 เวียงเชียงรุ้ง พร้อมนายทหารได้มาประสานงานกับนายสมเกียรติ บุดดี ีนายกเทศมนตรีตำบลศรีีดอนชับเพื่อร่วมมือดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้จัดทำคู่มือการคัดแยกขยะ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและนำไปใช้ประโยชน์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามวาระเชียงของเมืองสะอาดในเขตพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่สตรีตำบลศรีดอนชัย ประจำปี 2560

โครงการอบรมแปรรูปอาหารให้แก่กลุ่มสตรีตำบลศรีดอนชัย ประจำปี 2560 (ทำไข่ลูกรอกและไข่ทรงเครื่อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนแกนนำ ทูบีนัมเบอร์วันอำเภอเชียงของ รุ่นที่ 5

กิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย

กิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย

วันที่ 29 กันยายน 2559 นายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย ให้การต้องรับ นายดิเรก จันทร์ธิมา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และคณะฯสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

ผลการปฏิบัติงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย

วัดท่าข้ามศรีดอนชัย

ลุงนายไก่อบโอ่ง

เฮือนคำแพง

ลื้อลายคำ

พระธาตุแม่ญ่าม่อน

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 201162 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

Last Update 2020 ,เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต