index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

น.ส.ปวินนา สุยะวงค์

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบประจำปี 2558
 
งานจัดเก็บรายได้
•  แผนจัดเก็บรายได้
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
•  แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2559
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
•  เรื่องที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน312 บาท ที่สำนักงานที่ดิน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีการนำ "ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดิน" มาใส่กรอบไว้ ระบุชื่อ "ผู้เสียภาษี" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสียภาษีเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2555 ในวงเงิน 312 บาท ผู้ ถ่ายภาพนี้เขียนว่า ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ได้คำตอบว่า มีคนนำที่ดินถวายในหลวง พระองค์จึงต้องทรงชำระภาษีที่ดิน ภาษีเพียง 312 บาท ในหลวงท่านยังทรงไม่ละเลยที่จะชำระ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซ 9thailand , sanook.com
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนา2558-2560
•  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
•  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
งบประมาณรายจ่าย
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2558
•  ปีงบประมาณ 2556
•  ปีงบประมาณ 2559
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2556
•  รางานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
•  ผลการดำเนินงาน ปี 2558
•  โครงการอบรมขยะมูลฝอย ปี2559
•  โครงการอบรมผู้สูงอายุ ปี2559
•  โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ปี2559
•  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2557
•  แผนยุทธศาสตร์ตำบล
•  ติดตามผลแผนปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2558
•  แผนดำเนินงาน ปี 2559
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (คตง)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (คตง.)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (คตง.)
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีป้าย)
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
•  คู่มือประชาชน กองการศึกษา (การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้อที่ ประจำปี 2561 - 2564

เมื่อ 19/02/2018 เวลา 14:48:28 น.

งานวันเด็ก ประจำปี 2561

เมื่อ 08/01/2018 เวลา 13:51:38 น.

โครงการตลาดประชารัฐ

เมื่อ 23/11/2017 เวลา 14:33:15 น.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 06/09/2017 เวลา 10:24:59 น.

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อ 10/08/2017 เวลา 09:24:16 น.

เทศบาลเตำบลศรีดอนชัย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคโทรศัพท์มือถือที่เลิกใช้งานทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

เมื่อ 01/08/2017 เวลา 10:29:30 น.

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 27/07/2017 เวลา 12:34:01 น.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา15:00 น. ณ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ ผบ.นพค.35 เวียงเชียงรุ้ง พร้อมนายทหารได้มาประสานงานกับนายสมเกียรติ บุดดี ีนายกเทศมนตรีตำบลศรีีดอนชับเพื่อร่วมมือดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เมื่อ 29/06/2017 เวลา 15:55:36 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เมื่อ 27/06/2017 เวลา 15:36:07 น.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง) จะออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชน ณ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/06/2017 เวลา 14:47:20 น.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อ 16/06/2017 เวลา 10:54:52 น.

คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 14/06/2017 เวลา 10:56:48 น.

การเปิดเผยราคากลางขุดสระกักเก็บน้ำ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6

เมื่อ 05/04/2017 เวลา 16:00:14 น.

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ม.7

เมื่อ 05/04/2017 เวลา 15:43:37 น.

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 15:29:43 น.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:17:42 น.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 12:29:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 12:26:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 12:24:22 น.

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:08:21 น.


หน้า ::  [1]  [2]  [3
 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 40262 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต