index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

น.ส.ปวินนา สุยะวงค์

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบประจำปี 2558
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
•  แผนจัดเก็บรายได้
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
•  แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2559
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
•  ตารางการออกสำรวจภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2561
•  แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2561
•  รายงานสรุปการออกจัดเก็บนอกสถานที่ ประจำปี 2561
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนา2558-2560
•  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
•  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
งบประมาณรายจ่าย
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2558
•  ปีงบประมาณ 2556
•  ปีงบประมาณ 2559
•  ปีงบประมาณ 2560
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2556
•  รางานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
•  ผลการดำเนินงาน ปี 2558
•  โครงการอบรมขยะมูลฝอย ปี2559
•  โครงการอบรมผู้สูงอายุ ปี2559
•  โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ปี2559
•  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
•  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำงบประมาณ 2560
•  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2560
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2557
•  แผนยุทธศาสตร์ตำบล
•  ติดตามผลแผนปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2558
•  แผนดำเนินงาน ปี 2559
•  แผนดำเนินงาน ปี 2560
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (คตง)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (คตง.)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (คตง.)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีป้าย)
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
•  คู่มือประชาชน กองการศึกษา (การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 14:17:42 น.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 12:29:23 น.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 12:26:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 29/03/2017 เวลา 12:24:22 น.

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:08:21 น.

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:07:32 น.

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:06:54 น.

การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:05:54 น.

การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านลุง หมู่ที่ 3

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:03:48 น.

การเปิดเผยราคากลางงานรางระบายน้ำฯ ม.8

เมื่อ 28/03/2017 เวลา 14:02:11 น.

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 14:07:29 น.

เปิดเผยราคาากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 14:06:18 น.

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 14:04:52 น.

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 14:03:43 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 14/03/2017 เวลา 10:40:04 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อ 23/02/2017 เวลา 15:25:38 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อ 09/11/2016 เวลา 14:53:48 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อ 09/11/2016 เวลา 14:53:32 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อ 09/11/2016 เวลา 14:53:21 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อ 09/11/2016 เวลา 14:53:02 น.


หน้า ::  [1]  [2]  [3
 

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 62224 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต