🔎
EGP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๕๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อทรายอะเบท เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1612 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุสำนักงาน (กองช่าง) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 2 รายการ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 รายการ

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๒๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน มีนาคม 2566 และช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุลูกรัง ตามโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องห้า 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพลาสเจอร์ไรส์ (บรรจุถุง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง๕ แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนทอง หมายเลขทะเบียน กน ๒๔๖ เชียงราย (กองช่าง) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีดอนชัย ๒ (กองช่าง) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) สำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ยี่ห้อ FORD สีเทา หมายเลขทะเบียน บว ๑๗๓๗ เชียงราย ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพลาสเจอร์ไรส์ (บรรจุถุง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๓- ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก สำหรับการดำเนินการตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 e-bidding

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๗๐๑ เชียงราย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการมหกรรมกีฬาตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการมหกรรมกีฬาตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ตามโครงการมหกรรมกีฬาตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดสถานที่ สำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการมหกรรมกีฬาตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการมหกรรมกีฬาตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 e-bidding

จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้้วยไฟฟ้าบ้านศรีดอนชัย ๒ (กองช่าง) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วิทยุสื่อสาร) ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 e-bidding

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๒๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L๓๑๑๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ๒๕๖๕

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพลาสเจอร์ไรส์ (บรรจุถุง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 170 เมตร บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา และตรวจเช็คระยะ ๑๓๐๐๐๐ กม. รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI สีเทา หมายเลขทะเบียน กษ ๑๖๑๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) บริเวณพื้นที่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน) บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 246 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานของกองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MIZSUBISHI สีเทา หมายเลขทะเบียน กษ 1612 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำซับเมอร์ส 2 HP 220V ) พร้อมค่าแรงติดตั้ง บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) สำหรับติดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพลาสเจอร์ไรส์ (บรรจุถุง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการอบรมควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์สาธิต สำหรับโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นสติ๊กเกอร์แบบหรือชนิดซีทรูสำหรับติดกระจก เพื่อใช้ในการติดกระจกประตูห้อง และหน้าต่างห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นสติ๊กเกอร์แบบหรือชนิดซีทรูสำหรับติดกระจก เพื่อใช้ในการติดกระจกประตูห้อง และหน้าต่างห้องกองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นสติ๊กเกอร์แบบหรือชนิดซีทรูสำหรับติดกระจก เพื่อใช้ในการติดกระจกประตูห้อง และหน้าต่างห้องกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบปรับรถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นแบบเอนกประสงค์ ยี่ห้อ ฟอร์ด สีเทา หมายเลขทะเบียน บว ๑๗๓๗ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย โดยครอบครัวมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้) ขนาด ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพลาสเจอร์ไรส์ (บรรจุถุง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรมย่อยโครงการถนนสีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต้นไม้ ดินรองหลุม และปุ๋ยคอก สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน กค ๙๒๑๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รายการ

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI สีเทา หมายเลขทะเบียน กษ ๑๖๑๒ เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดนมพลาสเจอร์ไรส์ (บรรจุถุง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๕ ศูนย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในกองการศึกษา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุลูกรัง ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร พื้นที่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อตัวแปลงสัญญาน HDMAI ไป VGA (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำตรายางประทับ โลโก้เทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุกล่อง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแต่ วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๖-๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน ๖ โรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ (วันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 e-bidding

ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1612 เชียงราย จำนวน 4 เส้น ) พร้อมค่าแรงติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นสติ๊กเกอร์แบบหรือชนิดซีทรูสำหรับติดกระจก เพื่อใช้ในการติดกระจกประตูห้อง และหน้าต่างห้องกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ยี่ห้อ Robin รุ่น NB 411 หมายเลขครุภัณฑ์ 441 44 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทีใช้งานในกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59 0049 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อปูนกาวซีเมนต์ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI สีเทา หมายเลขทะเบียน กษ 1612 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยร่องค่า บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ บระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ขนาด กว้าง 23 นิ้ว สูง 32 นิ้ว จำนวน 1 องค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัยหมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการวางท่อ PVC พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 53 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า สีเทา หมายเลขทะเบียน กน 246 เชียงราย ตามกำหนดเช็คตามระยะ ๒๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน 8 รายการ

เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2565 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านศรีมงคล กว้าง 28 เมตร ยาว 45 เมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 e-bidding

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานดูแลบำรุงสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนดอกไม้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุกล่อง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 6 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2565 และสำหรับปิดภาคเรียน ที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 2 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 e-bidding

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 0056 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของกองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 481 56 0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 9212 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI สีเทา หมายเลขทะเบียน กษ 1612 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการสำรวจป่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุกล่อง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 6 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายทาง ชร. 4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บ้านร่องห้า หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,344 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวีดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุกล่อง) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 6 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ นโยบายเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานของสำนักงานปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสุดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 3 รายการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รายการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 27 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาล บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึก 170 เมตร บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมค่าแรงติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการจัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 และบ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปากอิง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์บ้านเวียงเดิิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอจชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการให้ความรู้และป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามโครงการให้ความรู้และป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ทำเนียบผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 พ.ศ.๒๕๖๔

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องบดเอนกประสงค์) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเพาะเลี้ยงปูนาบ้านสารภี หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหมาบริการงานทั่วไป เพื่อมาช่วยปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2564 2564

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีมงคง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เครื่องบดเอนกประสงค์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเพาะเลี้ยงปูนาบ้านสารภี หมู่ที่ 18

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 18

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 246 เชียงราย พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถังเก็บน้ำ บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ( ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 2 ถัง และ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 4 ถัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 e-bidding

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เมตร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 e-bidding

จ้างโครงการขุดเปิดทางน้ำแม่น้ำอิงบริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนชัย 2 และ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าศรีดอนชัย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย จำนวน 18 หน่วย ๆ ละ 300.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสวนและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองรงค์ หมู่ที่ 14 โดยมีงานปรับพื้นที่ งานทางเดิน และงานลานซีเมนต์ งานปลูกต้นไม้ยืนต้นและปาล์มประดับ งานไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับและไม้คลุกดิน เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 e-bidding

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 6 โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 ศูนย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีลานนา บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดสวนและปรับปรุงสวนสาธารณะหนองรงค์ หมู่ที่ 14 โดยมีงานปรับพื้นที่ งานทางเดิน และงานลานซีเมนต์ งานปลูกต้นไม้ยืนต้นและปาล์มประดับ งานไม้พุ่ม ไม้ดอกไม้ประดับและไม้คลุกดิน เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อสายทุ่งสามหมอน ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,097 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,485 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถม เทศบาลตำลศรีดอนชัย อำเภอดชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ตกคอนกรีต สายทาง ชร 4019-แยกทางหลวง หมายเลข 1020 ถึงบ้านร่องห้า ตำบลศรีดอนชัย ยาวรวม 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ศรีดอนชัย 1 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อหลักสิบ บ้านใหม่เจดีย์ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,250 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย เชื่อมต่อบ้านเวียงหมอก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยซ้อ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,250 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถม เทศบาลตำลศรีดอนชัย อำเภอดชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 e-bidding

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1612 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองคลัง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เป็นผู้ดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีลานนา หมู่ที่ ๖ บ้านร่องห้า เดือน มกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU สีแดง หมายเลขทะเบียน บล 701 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเจริญ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากอิง ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๑ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับ ศพด.ศรีดอนชัย 1, ศพด.ศรีดอนชัย 2 , ศพด.ศรีดอนชัย 3 และ ศพด.วัดท่าเจริญ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ยี่ห้อ Makita รุ่น RBC-413 หมายเลขครุภัณฑ์ 441 55 0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกร์เกี่ยวกับการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ครั้งที่ 1 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ครั้งที่ 1 ประจำประมาณ 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จำนวน 5 แห่ง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121 - 300 ครัวเรือน กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านศรีชัยมงคล หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อประปาหมู่ทบ้าน บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านร่องห้า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
© 2023 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น