🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก 4 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 196 ครั้ง


เทศบาลตำบลศรีดอนชัยร่วม กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ สาธารณสุขอำเภอเชียงของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขียะ อสม. อปพร. ในพืันที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ยอดผู้รับวัคซีน จำนวน 1,184 ราย และเข็ม 1 เป้าหมายจำนวน 700 คน ณ จุดบริการวัคซีน สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลศรีดอนชัย 18 หมู่บ้าน น้ำดื่มหมู่บ้านละ 10 แพ็ค และจ่าเอกชำนาญ ศรีนวล บริษัท เชียงของพืชผล จำกัด น้ำดื่ม 31 แพ็ค และผู้ร่วมบริจาคที่ไม่ได้เอ่ยนาม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน