🔎
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยศรีดอนชัยสดใส พัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรคภัย

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย1 สังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยศรีดอนชัยสดใส พัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรคภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะการในการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน