index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

นายกนก จินดายก

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
•  ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
•  ตราสัญลักษณ์เทศบาล
•  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ประกาศเทศบาล
•   
 
การเงิน-การคลัง
•  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2563
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2562
ดูทั้งหมด »
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
•  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ 2562
•  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
•  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด »
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
•  ปีงบประมาณ 2563
•  ปีงบประมาณ 2562
•  ปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2563
•  แผนดำเนินงาน 2562
•  แผนดำเนินงาน 2561
ดูทั้งหมด »
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
•  รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน พ.ศ.2563
•  รายงานผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2563
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2562
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  รายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด »
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
•  คู่มื่อการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
•  คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ดูทั้งหมด »
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
ระเบียบกฏหมาย
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
•  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
•  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ชถมชนศรีดอนชัย

ผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ชถมชนศรีดอนชัย

โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

การพ่นหมอกควัน ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปี 2562

» ดูรูปภาพทั้งหมด
 
ผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 05/10/2020 เวลา 15:57:59 น.

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย​ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 20/07/2020 เวลา 16:05:33 น.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมื่อ 14/07/2020 เวลา 10:53:25 น.

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อ 12/07/2020 เวลา 13:56:46 น.

โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อ 02/07/2020 เวลา 17:34:05 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างกำแพงดินบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:13:45 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสร้างก่อสร้างศาลาป่าสุสานร่วม บ้านหวาย บ้านเวียงเดิม บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 1 ,13 ,17

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:13:33 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกหนองเปา ม.6

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:13:21 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาป่าสุสานร่วม บ้านหวาย บ้านเวียงเดิม บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 1 ,13 ,17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:12:16 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงดินบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:09:59 น.

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (e-bidding)

เมื่อ 06/03/2019 เวลา 14:44:55 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

เมื่อ 06/03/2019 เวลา 14:40:09 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุด
 
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
สำนักปลัด
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 69 ครั้ง
 
กองการศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 38 ครั้ง
56%
 
กองช่าง
โหวตหัวข้อนี้ 7 ครั้ง
11%
 
กองคลัง
โหวตหัวข้อนี้ 12 ครั้ง
18%
 
สำนักปลัด
โหวตหัวข้อนี้ 12 ครั้ง
18%
 
 
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย

รวมลิงค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
       

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 201160 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

Last Update 2020 ,เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต