index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

น.ส.ปวินนา สุยะวงค์

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบประจำปี 2558
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
•  แผนจัดเก็บรายได้
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
•  แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2559
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
•  ตารางการออกสำรวจภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2561
•  แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2561
•  รายงานสรุปการออกจัดเก็บนอกสถานที่ ประจำปี 2561
 
แผนพัฒนาสามปี
•  แผนพัฒนา2558-2560
•  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
•  แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
งบประมาณรายจ่าย
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2558
•  ปีงบประมาณ 2556
•  ปีงบประมาณ 2559
•  ปีงบประมาณ 2560
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  ปีงบประมาณ 2557
•  ปีงบประมาณ 2556
•  รางานสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
•  ผลการดำเนินงาน ปี 2558
•  โครงการอบรมขยะมูลฝอย ปี2559
•  โครงการอบรมผู้สูงอายุ ปี2559
•  โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ปี2559
•  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
•  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำงบประมาณ 2560
•  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557
•  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2557
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2560
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2557
•  แผนยุทธศาสตร์ตำบล
•  ติดตามผลแผนปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2556
•  แผนดำเนินงาน ปี 2558
•  แผนดำเนินงาน ปี 2559
•  แผนดำเนินงาน ปี 2560
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (คตง)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 (คตง.)
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (คตง.)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  ยังไม่มีข้อมูล
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีป้าย)
•  คู่มือประชาชน กองคลัง(การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
•  คู่มือประชาชน กองการศึกษา (การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 2 %3A ขั้นตอนออกใบอนุญาต%29)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21)
•  คู่มือประชาชน กองช่าง (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมและผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย ประจำปี 2561

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลศรีดอนชัยรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

วันที่ 6 กันยายน 2560 พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้นดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องก้นควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลศรีดอนชัยร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดโครงการทำบุญวันพระ สัญจร ฟังธรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 16 สิงหาคม 25660 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนชัย

» ดูรูปภาพทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงาน การประกวดทูบันัมเบอร์วันระดับภาคและระดับประเทศ

เมื่อ 19/10/2018 เวลา 15:09:34 น.

ภาษีค้างชำระ

เมื่อ 06/08/2018 เวลา 16:09:47 น.

แจ้งผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2561

เมื่อ 18/06/2018 เวลา 11:02:46 น.

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2560

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 15:13:40 น.

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

เมื่อ 06/06/2018 เวลา 14:44:46 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 16:01:00 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 15

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 15:59:45 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 15:58:34 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 7

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 15:56:43 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ บ้านหวาย หมู่ที่ 1

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 15:55:23 น.

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 06/08/2018 เวลา 16:09:07 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10

เมื่อ 25/07/2018 เวลา 13:44:50 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุด
 
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
สำนักปลัด
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 20 ครั้ง
 
กองการศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 3 ครั้ง
15%
 
กองช่าง
โหวตหัวข้อนี้ 4 ครั้ง
20%
 
กองคลัง
โหวตหัวข้อนี้ 7 ครั้ง
35%
 
สำนักปลัด
โหวตหัวข้อนี้ 6 ครั้ง
30%
 
 
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชียงราย ร่วมงาน Thailand Smart Money เทศกาลการเงิน-ลงทุน ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 61
( Update วันที่ 19 ตุลาคม 2018 เวลา 11:00:12 นาที )
แพร่ - ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญในงานประเพณีกิ๋นสลากหลวง 1 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
( Update วันที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 16:56:20 นาที )
เปิดให้เข้าชมแล้ว! พิพิธภัณฑ์ 13หมูป่า ชีวิตติดถ้ำหลวง ให้เข้าชม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
( Update วันที่ 17 ตุลาคม 2018 เวลา 15:42:30 นาที )
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายร่วมชม THAI FIGHT เชียงราย 27ตุลาคม 2561ประตูเปิดเวลา 16.00 น.ชมฟรี ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
( Update วันที่ 16 ตุลาคม 2018 เวลา 16:53:44 นาที )
คิดถึงพ่อหลวง 13 ตุลาคม ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ประชาชนชาวไทยไม่เคยลืม
( Update วันที่ 13 ตุลาคม 2018 เวลา 10:35:22 นาที )
ขอเชิญทุกชม นิทรรศการ ใจบาน (Brighten Life) กับการแสดงผลงานศิลปะเดี่ยวครั้งแรก โดย พิสัณห์ คำวัง วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 **ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
( Update วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 15:39:56 นาที )
สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกรางวัลก็มีค่า สามารถแลกรับส่วนลดในการชมภาพยนตร์ Major Cineplex 50 บาทต่อ 1 ที่นั่ง เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 ตลุาคม 2561
( Update วันที่ 12 ตุลาคม 2018 เวลา 14:24:03 นาที )
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย

รวมลิงค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
       

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 62191 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต