index gallery news bidnews webboard contact

นายสมเกียรติ บุดดี

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

 

นายกนก จินดายก

ปลัดเทศบาล
ตำบลศรีดอนชัย

 
 
ข้อมูลทั่วไป
•  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
•  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายฯ
•  กองการศึกษา
•  ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  ระเบียบ /กฎหมาย/หนังสือสั่งการ
 
โครงสร้างบริหาร
•  คณะผู้บริหาร
•  สภาเทศบาล
•  สำนักปลัด
•  กองช่าง
•  กองคลัง
•  กองการศึกษา
•  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
การเงิน-การคลัง
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือนปีงบประมาณ2562
•  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
•  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนปีงบประมาณ2561
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
•  งบประจำปี 2558
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
•  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
•  งบรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
ดูทั้งหมด »
 
งานจัดเก็บรายได้
•  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2562
•  ตารางการออกสำรวจภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
•  รายงานสรุปการออกจัดเก็บนอกสถานที่ ประจำปี 2561
•  แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2561
•  ประชาสัมพันธ์ผู้ค้างชำระภาษีประจำปี 2561
•  ตารางการออกสำรวจภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
•  แผนจัดเก็บรายได้ ปี 2559
•  ตารางการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด »
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2561
•  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
•  รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 – 2563)
•  แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
•  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
•  แผนพัฒนาการท่องเที่ยว ทต.ศรีดอนชัย
•  แผนพัฒนาท้องถิ่น
•  แผนพัฒนา2558-2560
ดูทั้งหมด »
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
•  ปีงบประมาณ 2562
•  ปีงบประมาณ 2561
•  ปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด »
 
แผนการดำเนินงาน
•  แผนดำเนินงาน 2562
•  แผนดำเนินงาน 2561
ดูทั้งหมด »
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
•  สถิติการร้องทุกข์/ร้องเรียน
•  รายงานข้อมูลสถิติจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
•  สรุปผลการดำเนินจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561
•  รายงานผลการดำเนินงานการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน 2561 ระดับยอดเพชร
•  รายงานผลการดำเนินงานการประกวดทูบีนัมเบอร์วัน 2561
•  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
•  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำงบประมาณ 2560
•  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
•  โครงการอบรมพัฒนาอาชีพแม่บ้าน ปี2559
•  โครงการอบรมผู้สูงอายุ ปี2559
ดูทั้งหมด »
 
รายงานการประชุมสภาฯ
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2561
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2561
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 2
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2560
•  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2560
ดูทั้งหมด »
 
แผนการจัดซื้อพัสดุ
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2562
•  แผนจัดหาพัสดุ (คตง.) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5) ปี 2559
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2558
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.5,คตง) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557
•  แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2558
ดูทั้งหมด »
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (คตง)
•  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
•  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
ดูทั้งหมด »
 
รายงานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี
•  รายงานการตรวจสภาพครุภัณฑ์ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด »
 
เอกสารดาวน์โหลด
•  คู่มื่อการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
•  คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ )
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ )
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
•  คู่มือประชาชน สำนักปลัด (การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น)
ดูทั้งหมด »
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
•  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
ดูทั้งหมด »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเดินสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาสเพติด ( TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยศรีดอนชัยสดใส พัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรคภัย

กิจกรรมปลูกแนวปราการต้นไผ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

» ดูรูปภาพทั้งหมด
 
ตารางกำหนดการการเดินสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 29/10/2019 เวลา 11:46:35 น.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 21/10/2019 เวลา 12:16:13 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 08/10/2019 เวลา 13:54:33 น.

คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อ 23/07/2019 เวลา 09:41:14 น.

ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

เมื่อ 19/06/2019 เวลา 11:44:31 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างกำแพงดินบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:13:45 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างสร้างก่อสร้างศาลาป่าสุสานร่วม บ้านหวาย บ้านเวียงเดิม บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 1 ,13 ,17

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:13:33 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างขุดลอกหนองเปา ม.6

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:13:21 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาป่าสุสานร่วม บ้านหวาย บ้านเวียงเดิม บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 1 ,13 ,17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:12:16 น.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงดินบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/06/2019 เวลา 14:09:59 น.

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4019 แยกทางหลวงหมายเลข 1020 (e-bidding)

เมื่อ 06/03/2019 เวลา 14:44:55 น.

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ

เมื่อ 06/03/2019 เวลา 14:40:09 น.

» อ่านข่าวทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น

ประทับใจการให้บริการของส่วนงานไหนมากที่สุด
 
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
สำนักปลัด
 
 ดูผลโหลวต
จำนวนโหวตทั้งหมด 31 ครั้ง
 
กองการศึกษา
โหวตหัวข้อนี้ 5 ครั้ง
17%
 
กองช่าง
โหวตหัวข้อนี้ 6 ครั้ง
20%
 
กองคลัง
โหวตหัวข้อนี้ 12 ครั้ง
39%
 
สำนักปลัด
โหวตหัวข้อนี้ 8 ครั้ง
26%
 
 
 
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จัดประชุมหารือประสานเตรียมการจัดแข่งขันวิ่งนี้ทำเพื่อน้อง
( Update วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:34:38 นาที )
ภาพยรรยากาศลอยกระทง เทศบาลนครเชียงราย
( Update วันที่ 13 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:19:46 นาที )
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ งดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2562นี้
( Update วันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 เวลา 18:58:13 นาที )
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน ช่วงเทศกาลลอยกระทง
( Update วันที่ 08 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:44:20 นาที )
14 พ.ย. Kick off รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศฟรี ทั้งชาวไทยและต่างชาติในกลุ่มที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์
( Update วันที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15:17:42 นาที )
Vlogger สายท่องเที่ยวห้ามพลาด งาน Limitless Thailand Travel Vlogger Workshop ดึงเหล่า Vlogger ท่องเที่ยวชั้นนำของไทย เผยเคล็ดลับเพิ่ม Follower เทคนิคถ่ายวิดีโอให้โดนใจ พร้อมชิงของรางวัลเด็ดๆ
( Update วันที่ 07 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:50:53 นาที )
7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ตม. เมียนมา จะเก็บสำเนาหนังสือผ่านแดนชั่วคราว(30 บาท)
( Update วันที่ 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:55:23 นาที )
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย

รวมลิงค์ อปท. ในเชียงราย
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
       

สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
เลขที่ 239 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 053-192345 โทรสาร 053-192346 | E-mail Sridonchai2009@hotmail.com
จำนวนผู้ชม 125437 ครั้ง    กำลังออนไลน์ 1 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต