🔎
ITA
- ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อ 01 โครงสร้าง- ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร- ข้อ 03 อำนาจหน้าที่- ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ- ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์- ข้อ 08 Q & A- ข้อ 09 Social Networks
- ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
- ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี- ข้อ 11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- ข้อ 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ- ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- ข้อ 17 E – Service
- ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
- ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน- ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี- ข้อ 21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ- ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ- ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ข้อ 34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)- ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- ข้อ 39 แผนปฏิบีติการป้องกันการทุจริตประจำปี- ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน- ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น