🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ ๖๕ เรื่องกำหนดสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) แยกรายอำเภอ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอ ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) จัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายหรือดำเนินการในสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) โดยบูรณาการการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกันหรือตามความเหมาะสม ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ซ้ำช้อนกับหน่วยงานอื่น ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) ร้องขอ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อ.) ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลศรีตอนชัย จัดตั้งสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีตอนชัย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ล้นจากสถานที่แยกกักตัวชุมขน (CI) ศูนย์กลาง ระดับอำเภอ (โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ) ซึ่งกำหนดให้เทศบาลตำบลครีตอนชัย เตรียมรองรับ จำนวน ๕๐ เตียง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย จึงประกาศให้ หอประชุมเทศบาลตำบลศรีตอนชัยและอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัย(หลังเก่า) ใช้เป็นศูนย์พักคอยหรือสถานที่แยกกักชุมชน (Community solation) ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-๑๙) ให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้มีที่พักอาศัยกรณีผู้ป่วยล้นเตียงจากศูนย์แยกกักชุมชนฯ (CI) อำเภอเชียงของ และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิค-๑๙ ในชุมชนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-๑๙ ในชุมชน หรือรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลสนาม ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงและมีอาการคงที่ได้อย่างเป็นระบบ การคัดแยกอาการและรักษาดูแลตามแนวทางด้านสารารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิตได้ถูกต้อง ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ครูบรรดร สิงห์ไชย ครู เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 22 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน