🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายเร่งด่วน ผู้ว่าฯ เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  นายภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบนโยบายการบริหารราชการจังหวัดเชียงราย แก่หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงราย  โดยมีวาระเร่งด่วน 4 เรื่อง เรื่องแรกคือการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะต้องบริหารจัดการให้สมดุลกันระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง กับการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาวเชียงราย, เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่กำลังจะมาถึง  จะต้องบริหารจัดการการกระจายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้ทั่วถึง, เรื่องที่ 3 การแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการลดจำนวนครั้งและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และประการที่ 4 คือการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำส่วนราชการให้ความสำคัญกับงานรัฐพิธี งานสำคัญของประเทศ การปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะสานต่อในด้านการสร้าง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ ชรบ. เพื่อดูแลในพื้นที่ให้แน่นหนาไม่ให้ยาเสพติดเล็ดลอดเข้าพื้นที่ รวมถึงการให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของภาคราชการให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้ก้าวหน้าด้วยความมั่นคง ยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

นโยบายเร่งด่วน ผู้ว่าฯ เชียงราย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ครูบรรดร สิงห์ไชย ครู เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 48 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 50 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน