🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564 , เปิดอ่าน 162 ครั้ง

ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย มีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วยการให้คำปรึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและทางอาญา การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดีด้วยการว่าต่างและแก้ต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญา การจัดทำคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ การบังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ การอบรม เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่บุคลากรและประชาชน ในการนี้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาท หน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด

© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน