🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.กันนะคะ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 90 ครั้ง
วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.กันนะคะ
1) ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่ จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
2) ยื่นหลักฐานแสดงตน (บัตรประชาชนปัจจุบันหรือบัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้ บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน) ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
3) รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. และบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ.
4) ทำเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะเนนทำเครื่องหมาย กากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย บัตรเลือกตั้งนายก อบจ. (เลือกผู้สมัครได้หนึ่งคน) บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. (เลือกผู้สมัคร ส.อบจ.ได้ไม่เกินหนึ่งคน) หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมาย (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด แล้วพับบัตรเลือกตั้ง
5) หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
***ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมไว้ให้ค่ะ อย่าลืมรักษาระยะห่างและป้องกันตนเองป้องกันบุคคลอื่นจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาด้วยค่ะ
ข้อมูล คู่มือการเลือกตั้ง อบจ.
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน