🔎
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน "ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอคำปรึกษาด้วย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น ได้แก่การเลื่อนขั้นเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ การให้เงินรางวัลประจำปี และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่น บรรยายโดยจ.อ.ปฏิวัติ  มณีล้ำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ครูบรรดร สิงห์ไชย ครู เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 2 มอบของที่ระลึกให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องจากจะเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 10 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง ราคาและคำนวณราคากลาง และร่างขอบเขตงาน จำนวน 5 โครงการ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือกำหนดสถานที่แยกกักตัวชุมชน (Community Isolation ( CI ) ) ในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 , เปิดอ่าน 30 ครั้ง
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน