🔎
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีดอนชัย เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ ►

ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านต่อ ►

ต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ณ บ้านเขียะ หมู่ 5

อ่านต่อ ►

ผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ ►

กิจกรรมวันลอยกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2565 ...งานเทศกาลดอกฝ้ายบานที่ศรีดอนชัย ครั้งที่ ๑ และงานประเพณีมหาบุญจุลกฐินถิ่นไทลื้อ ครั้งที่ ๑๘ ...

อ่านต่อ ►

ออกสำรวจอุทกภัย(น้ำอิง) พื้นที่การเกษตรของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

อ่านต่อ ►

พิธีเปิดสนามเด็กเล่นชุมชนปลอดภัย ณ สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุและคลังปัญญาอำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานด้านคุ้มครองเด็ก และลดความรุนแรงในครอบครัวชุมชน

อ่านต่อ ►

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สำหรับผู้สูอายุ (ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม)

อ่านต่อ ►

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

อ่านต่อ ►

โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก 0-3 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่น ฯ

อ่านต่อ ►

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข : จัดกิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

อ่านต่อ ►

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนและให้คำปรึกษากฎหมาย

อ่านต่อ ►

โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายชาวบ้าน ตำบลศรีดอนชัย (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ดิน)

อ่านต่อ ►

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม ประจำปี 2565

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบปะมาณ 2565 (การสานตะกร้าหวาย)

อ่านต่อ ►
© 2022 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น