🔎
ภาพกิจกรรม

ประชุมการแถลงนโยบาย นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย 11 พฤษภาคม 2564

อ่านต่อ ►

การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัยครั้งแรก

อ่านต่อ ►

ประกาศเทศบาลตำบลศรีดอนชัย รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ ►

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านต่อ ►

โครงการประเพณีมหาจุลกฐินไทลื้อ

อ่านต่อ ►

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำในชุมชน

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พื้นที่แนวชายแดน) ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ ►

กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์แสดงคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

อ่านต่อ ►

การเดินสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านต่อ ►

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาสเพติด ( TO BE NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย)

อ่านต่อ ►

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

อ่านต่อ ►

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

อ่านต่อ ►

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหนูน้อยศรีดอนชัยสดใส พัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรคภัย

อ่านต่อ ►

กิจกรรมปลูกแนวปราการต้นไผ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ ►

ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย

อ่านต่อ ►

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

อ่านต่อ ►

มหางานบุญจุลกฐิน ถิ่นไทลื้อ

อ่านต่อ ►

เฮือน 100 ปี

อ่านต่อ ►

นาตักเต่า

อ่านต่อ ►

กิจกรรมและผลงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัย ประจำปี 2561

อ่านต่อ ►
© 2021 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย : www.tambonsridonchia.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน